Vein­wave™ er en revo­lu­sjo­ne­rende teknikk som brukes av leger rundt om i verden for å elimi­nere edder­kopp­årer på bena og fine over­fla­diske åreknuter.

Ved å utnytte prin­sippet om ther­mocoagu­la­tion, er Vein­wave den eneste behand­lingen av sitt slag som har fått 510K klare­ring til markedet av FDA. Vein­wave har blitt behand­lingen som velges blandt leger og kunder. Vein­wave er en rela­tivt smertefri prose­dyre, uten risiko for blåmerker, arr eller pigmen­te­ring.
Oslo Hudpleie­kli­nikk intro­du­serer en ny behand­lings­me­tode for fjer­ning av tynne (<0,3 mm) sprengte blodkar i ansiktet, rundt nesen og på lår/legger. Denne metoden inne­bærer bruk av termo­koa­gu­la­sjon og har vært i bruk i USA og UK i ti år. Den er godkjent av FDA og brukes blant annet ved Harvard Medical School i USA. Resul­tatet er synlig umid­del­bart – blodkar forsvinner i løpet av minutter. Rett etter behand­lingen kan man utføre daglige akti­vi­teter uten restrik­sjoner. Etter noen dager vil det dannes små skorper langs det behand­lede området. Dette er normalt, krever ingen spesiell behand­ling, og vil forsvinne av seg selv. Det kan være nødvendig med inntil tre behand­linger med to ukers inter­vall.

Det ende­lige resul­tatet kan evalu­eres etter ca 2 uker. Even­tuelt kan man foreta ny behand­ling etter denne tid.

Hvem kan ikke behandles?

  • Kunder med innlagt pace­maker
  • Epilepsi
  • Kunder som bruker blod­for­tyn­nende midler
  • Ved påført selv­bru­ning
  • Gravide
  • Kunder med dårlig regu­lert diabetes
  • Har behand­lingen noen bivirk­ninger?

Det er en liten risiko for dannelse av små skorper og arr. Denne risi­koen er likevel langt mindre enn ved behand­ling med laser, IPL, eller injek­sjons­te­rapi.
Man må være forbe­redt på lett hevelse og rødme på behand­lings­stedet. Dette vil forsvinne i løpet av noen timer.
Vi anbe­faler å unngå soling etter behand­lingen. Det er best å være moderat så lenge det finnes skorper på behand­lings­om­rådet.

Gjør det vondt?

Følelsen under behand­lingen kan sammen­liknes med små, lette nåle­stikk langs det behand­lede området, og er langt mindre ubeha­gelig enn behand­ling med laser, IPL, eller skle­ro­te­rapi.

Må man bruke støttestrømper?

Nei, dette er ikke nødvendig.

Hvor mye koster det?

Halv times behand­ling (15 min konsul­ta­sjon og utfyl­ling av doku­men­ta­sjon, samt 15 min behand­ling med 30–100 impulser) koster kr 1.950,-. I spesi­elle tilfeller avtales pris med kunden på forhånd.

Må behandlingen gjentas?

De aller tynneste blod­årer krever én behand­ling. Tykkere blodkar må behandles opptil to til tre ganger med to ukers mellomrom. Den som utfører behand­lingen vil anbe­fale en optimal behand­lings­form for fjer­ning av blod­årer dersom det vil gi bedre resultat enn bruk av Vein­wave.

Kan man bruke sminke på det behandlede området?

Ja, ingen problem.

BESTILL BEHANDLING

Bestill time eller konsultasjon

Klinikk: Grüner­løkka
Klinikk: Major­stuen
Klinikk: Sentrum
Eller ring 22 46 88 50