Er du en av de som har testet “alt”, uten egentlig å se noen forskjell på huden din? Hudpleie­mar­kedet er håpløst for forbruker å navi­gere i. Med en rekke serier som bruker mer penger på markeds­fø­ring enn på ingre­di­enser er det ikke rart man blir lurt til å tro på mirakler. Ikke gi opp, likevel! Bruk hodet og sett deg inn i hva som virkelig kan ha effekt på din hud! Du kan faktisk få like god effekt av målrettet hjem­me­pleie, som av klinikk­be­hand­linger. Dette kan profe­sjo­nelle hudpleie­kli­nikker hjelpe deg med, de har utdan­nelse og lang erfa­ring med hud. De ser daglig resul­tater på alle mulige utford­ringer i huden. De er avhengig av resul­tater for å kunne opprett­holde sin praksis.

 

Closeup portrait of beautiful young woman with towel on head isolated on gray background, enjoying day spa, beauty treatment concept

 

En av seriene Oslo Hudpleie­kli­nikk jobber med gjør det svært enkelt å vite hva du skal se etter for å målrettet bekjempe hudald­ring og å ivareta hudens helse.  Eliza­beth Arden PRO har som mål å øke kunde­til­fredshet ved hjelp av bane­bry­tende tekno­logi for å skape opti­male anti-age hudpro­dukter. Serien behandler akne, pigmen­te­ring og tørr hud samtidig som den alltid har som bakgrunn å bevare hudens ungdom­me­lige funk­sjon og utse­ende. Tenk deg huden din på sitt aller beste; Eliza­beth Arden PRO ønsker å gi deg mulig­heten til å oppnå det i dag, opprett­holde det i morgen og i frem­tiden. Elisa­beth Arden har lang erfa­ring i og utvikle hudpleie, også sammen med hudspe­sia­lister. De har vunnet flere priser for inno­va­tive produkter i dette markedet. Serien er på sterk fram­marsj over hele verden.
Eliza­beth Arden PRO er ikke basert på en enkelt nøkke­lingre­diens eller ett enkelt produkt, men serien er basert på en klinisk begrunnet hudpleie­fi­lo­sofi:
fullsizerender-004

The Skin Health & Beauty Pyramid™ Philosophy

Denne pyra­miden er en klinisk basert guide som veileder deg i valg av hudpleie­pro­dukt med bakgrunn i omfat­tende viten­ska­pelig litte­ratur og studier på ingre­di­enser, formula og tekno­lo­gier som alle er publi­serte i «Journal of Drugs in Derma­to­logy». Hudpleie­stra­te­gien som er basert på Skin Health & Beauty Pyramid™ er “essensen” i Eliza­beth Arden PRO, et veikart over produkter som tilbyr løsninger for beste resultat på vanlige hudtil­stander. Pyra­miden forteller deg hvilke ingre­di­enser som har doku­men­tert effekt på huden, og som dermed bør være en del av din hjem­me­plei­eru­tine.
390-01-ARDEN-PRO-PYRAMID_6-14 V6 (2)

Pyramiden

Pyra­miden består av en base, et hjerte og en topp. Slik leser du den:

PYRAMIDENS BASE

Dette er funda­mentet for daglig hudbe­skyt­telse. «Må ha!» Alle som ønsker å
forbedre hudens helse og skjønnhet bør holde seg til produkter som beskytter mot sol- og miljø­messig ekspo­ne­ring. Hvert skritt som tas for å forbedre hudens sunnhet begrenser antall skader påvirket av miljøet. Det er tre “må ha” beskyt­tende ingre­di­enser som arbeider med ulike former for tiltak for å oppnå de mest omfat­tende beho­vene til daglig hudbe­skyt­telse: SPF, Anti­ok­si­danter og DNA-enzymer. Disse essen­si­elle ingre­di­en­sene i din daglige hudplei­eru­tine vil gi økt hudbe­skyt­telse ved å bidra til å forhindre frem­ti­dige hudskader.

HJERTET AV PYRAMIDEN

Dette er “bør ha ” ingre­di­enser for hud-forand­ring: fuktighet, eksfo­lie­ring og celle­for­ny­else bør til for å forbedre din gene­relle hudhelse. Nesten 30 år etter innfø­ringen av AHA og Reti­no­ider, har det ikke vært noen andre tekno­lo­gier med større effekt på hudens forbed­ring. Disse har vært grunn­pi­larer i tre tiår av den enkle grunn – at de virker!

TOPPEN AV PYRAMIDEN

Dette er ingre­di­enser som er “godt å ha” for opti­male effekter. Disse ingre­di­en­sene inklu­derer peptider og vekst­fak­torer, og er et ekstra pluss i ditt hudpleie­pro­gram.
Med denne pyra­miden som bakgrunn kan du lettere velge produkter som virkelig gjør noe for din hud. For det er meningen at produk­tene du bruker hjemme skal gi deg synlige resul­tater! Behand­ling i klinikk skal booste disse resul­ta­tene, men de kan ikke alene gjøre den store forskjellen. Ta turen innom for en prat eller bestill en konsul­ta­sjon for og få laget ditt Elisa­beth Arden Pro program. Alle våre behand­lere er eksperter på denne spesial­se­rien.
 fullsizerender-003

STILL KRAV TIL DIN HUDPLEIE!

MVH Anki/ Oslo Hudpleie­kli­nikk
7083ny