Øyeblikkelige og naturlige resultater for inntil ett år med optimal behandling

Juvederm er en injek­sjonsfiller (inji­serbar ansikts-filler), som blir brukt av kosme­tiske, derma­to­lo­gisk og plas­tiske kirurger for å myke opp dype folder og redu­sere rynker i ansik­tene til pasi­enter. Stoffet er i stor grad hyaluron­syre, et stoff som normalt finnes i huden, muskler og sener i pattedyr. Godkjent i juni 2006 av US Food and Drug Admi­ni­stra­tion, er Juvederm fremste bruk fjerne naso­la­biale folder, eller «smile­rynker», bretter i huden som går fra hjør­nene av nesen til munn­vi­kene. Det er også brukt som en leppe­for­stør­relse middel, og for å fylle hule steder og arr på ansiktet. Imid­lertid er alle hyaluron­syre ansikts­fyll­stoff­pro­dukter even­tuelt absor­beres av kroppen, vanligvis i løpet av seks til ni måneder, slik at pasi­enten skal gjen­nomgå gjen­tatte injek­sjoner for å opprett­holde den yngre utse­ende. Juvederm er også brukt av leger til å plumpe leppene, som også mister fett og intern form med normal aldring.

Juvederm er en trygg og påli­telig behand­lings­me­tode som gir deg større lepper på en naturlig måte.

Synlig resultat opptill 18 måneder

Varig­heten av en filler-behand­ling er normalt 6 -18 måneder, men dette varierer noe fra person til person, og det er også avhengig av hvilke områder i ansiktet som behandles og hvilket filler-produkt som anvendes i behand­lingen. Varig­heten til de beste fillerne som for eksempel Teosyal Ulti­mate kan øke opp mot 12–18 måneder etter 3 – 4 behand­linger med 6 – 9 måne­ders mellomrom.
Det er avgjø­rende at en filler settes riktig av kompe­tente og erfarne behand­lere. Den vanligste feilen er at filleren settes for dypt i under­huden. For å opprette optimal effekt over tid er det ofte best å gjenta injek­sjo­nene før all effekt av den fore­gå­ende behand­lingen er forsvunnet.