jobbe-hos-ossMed mer enn 25 års erfa­ring er Oslo Hudpleie­kli­nikk en seriøs og faglig dyktig aktør i en bransje i stor utvik­ling. Våre klinikker har økende etter­spørsel fra kunder som ønsker indi­vi­duelt tilpasset hudpleie­pro­gram i tillegg til gode klinikk­be­hand­linger. Vårt team består av dyktige og profe­sjo­nelle hudte­ra­peuter, fotte­ra­peuter, kosme­tiske syke­pleiere og leger. Vi har sterkt faglig fokus og
tilstreber de beste, skred­der­sydde hudpleie­pro­gram­mene for hver enkelt kunde.

Vi opplever sterk vekst og søker 3 KLINIKKLEDERE med mye driv

Oslo Hudpleie­kli­nikk er i en spen­nende fase, og har behov for flere til å bli med på laget vårt. Vi søker derfor etter klinikk­le­dere til våre tre avde­linger på Major­stua, Grüner­løkka og i Pilestredet/Sentrum.

Som klinikk­leder vil du ha det daglige ansvaret og oppføl­ging av din klinikk. Stil­lingen inne­bærer å holde over­sikt over arbeids­dagen i klinikken, beman­ning, hvordan klinikken presen­teres, budsjett­opp­føl­ging, vare­flyt og gjen­nom­fø­ring av avtalte kampanjer. Du vil også fungere som behandler/kundeveileder i klinikken. Vi søker etter moti­verte og selv­sten­dige personer med bran­sje­faglig bakgrunn og gjerne erfa­ring fra tilsva­rende stil­ling. Du vil jobbe tett med Salgs-/Markedssjef.

Hvis du moti­veres av å være en del av et dyktig team og har lyst på en utford­rende og spen­nende stil­ling, oppfordrer vi deg til å søke. Gode betin­gelser til den rette kandi­daten. Merk søkanden med hvilken klinikk du søker på. Kun søknader på mail blir vurdert.

Søknads­frist: 15. august

Spørsmål om stil­lingen og søknad med attester sendes: mona@hudpleieklinikken.no