KAR, PIGMENT, HÅR

Er du usikker på om IPL egner seg for ditt problem kan du bestille en gratis konsul­ta­sjon. Kom gjerne innom en av våre klinikker for en kort info om behand­lingen.

IPL PIGMENTBEHANDLING

Brune flekker i huden kan skyldes over­eks­po­ne­ring av sol. Vi kan vise til gode resul­tater ved bruk av Intense Puls Light – IPL. Laseren skytes ned i huden og vil jevne ut hudfargen. Hvor som helst på kroppen. Hvor mange behand­linger som trengs er avhengig av hvor konsen­trert pigment­cel­lene i huden er og hvor dypt de ligger. Med regel­messig behand­ling kan du raskt oppnå gode resul­tater.

IPL BLODKARBEHANDLING

ipl-tpp_3511Våre behand­lere har svært god erfa­ring med fjer­ning av skjem­mende blod­spreng­ninger på ansikt og kropp.

IPL syste­mene, både vanlig IPL, IPL med radio­fre­kvens og ILP Matrix er effek­tivt behand­lings­ut­styr. Våre maskiner er utviklet av verdens ledende produ­senter innen dette behand­lings­seg­mentet.

IPL er et høyin­ten­sivt poly­kro­ma­tisk lys som jobber over flere bølge­lengder – farger i lyset, eller dybder i huden. Dette er noe av det som skiller disse lyskil­dene fra tradi­sjo­nelle laser­sys­temer.

Inten­sivt pulse­rende lys (IPL) og Radio­Fre­kvens (RF) – ELOS™ tekno­logi (electro opical synergy)

Rødming (pre rosacea)

Ansiktet har per cm2 ca 10–20 ganger mer blod­sir­ku­la­sjon ytterst i huden (< 300 micron) enn andre områder på kroppen. Pasi­enter som rødmer har igjen 4–5 ganger større blod­flyt i småka­rene enn pasi­enter uten rødming. Vanligste område er i ansiktet, på halsen og øvre bryst. Gjen­ta­gende blod­kar­ut­vi­delser skader karveggen og frigjør et eget stoff (dilator) fra veggen. Dila­toren stimu­lerer karveggen til å være utvidet lengre. Øker antall rødminger, skades karene mer, og en mer perm­a­nent utvi­delse av tele­an­giecta­sier utvikles (cuprose eller sprengte blodkar). Disse små karene er nå hyper-respon­sive.

Rødming starter eller trigges av sosial angst – redsel for å bli rød i ansiktet. Erythro­fobia gjør at pasi­enten unngår disse situa­sjo­nene. Pasi­en­tene pålegger seg selv en sosial isola­sjon. Andre vanlige trig­gere er trening, sterk mat, vin/alkohol og tempe­ra­tur­for­and­ringer. Sol og store tempe­ra­tur­for­and­ringer øker prosessen.

Rosacea

Karene kan utvikle en kronisk beten­nelse i huden og gi pasi­enten hudsyk­dommer som rosacea. Huden blir betent. Det gir rød og hoven hud som kan variere i styrke i peri­oder (moderat rosacea). Senere stadier gir kraf­ti­gere rødhet og kan gi små hevelser. Tradi­sjo­nelt har leger behandlet dette med anti­bio­tika og kortison, men vi har ikke behandlet den virke­lige årsaken som er skaden i de ytre små kar i under­huden. Kronisk rosacea gir en stor nese som er perm­a­nent hoven, rød lilla og med store porer. Rosacea kan gi problemer med synet.

Laser og spesielt IL (intens pulse­rende lys) med REF (radio­fre­kvens) bryter ned disse unor­male blod­årene og behandler under­huden, dvs øker elas­ti­si­teten med ca. 30 %.

Behandlingen

Behand­lings­om­rådet blir dekket med gele og deretter jobber behand­leren med selve behand­lings­hånd­stykket. Du kan kjenne små stikk, og det kan oppstå en lettere varme og rødhet i behand­lings­om­rådet. Denne rødheten går fort bort, og en kan dekke over med lett makeup. Behand­lings­om­rådet skal ha ro de første 24 timer og det anbe­fales ikke trening, svøm­ming o.l. En bør heller ikke nyte alkohol eller spise sterk mat samme dagen.

IPL HÅRFJERNING

ipl-tpp_3477Ved bruk av IPL laser for fjer­ning av uønsket hår, gjør varme­ut­vik­lingen at proteinet i hårsek­kene ødelegges. og dermed hårets vekst.

Normalt forsvinner synlig voksende hår for hver behand­ling. Noen vil se umid­del­bare resul­tater, men ofte vil man ikke merke større forand­ringer rett etter den første behand­lingen.

Prosessen kan ta ca. 10–14 dager. Dette er avhengig av hvor på kroppen hårene skal fjernes. Kliniske under­sø­kelser har vist at 3–6 behand­linger må til for å fjerne 90% av hårene. En må påregne noen vedli­ke­holds­be­hand­linger i enkelte tilfeller.

Det er nødvendig å behandle i flere omganger avhengig av hårfa­sene. Hårene befinner seg ikke i samme fase til samme tid, men har en livs­syklus på 3 faser. Det er kun i vekst­fasen at hårene lar seg behandle. Det er derfor ingen laser­be­hand­ling som kan fjerne alle hårene etter kun en behand­ling. Det er således indi­vi­duelt hvor mange behand­linger man trenger.

Dette må du vite før du starter behandlingen

Det er viktig å vite at dersom du er solbrun/solariebrun må det gå 4 uker uten sol før du starter behand­lingen. Det samme gjelder etter behand­lingen. Det er meget viktig for resul­tatet at du følger behand­lers infor­ma­sjon angå­ende tids­in­ter­vall og soleks­po­ne­ring (sol/solarium).

Ikke bruk hårfjer­nings­krem, pinsett, epile­ring eller voks minst 2 uker før behand­lingen starter. Vær forsiktig med peeling i tiden før behand­lingen. Huden skal være helt ren før behand­lingen starter (ikke make-up, deodo­rant, parfyme). Barber behand­lings­om­rådet før første behand­ling.

Behandlingen

Før behand­lingen starter, blir området renset og et tynt lag med kontakt­gele blir lagt på. Lysle­deren blir plas­sert direkte på huden og en lyspuls blir akti­vert. Denne pulsen varer noen millise­kunder og oppleves som en ”foto­b­lits”. Man kan kjenne et lite stikk når pulsen blir akti­vert. Lysle­deren flyttes i et jevnt mønster på over­flaten som blir behandlet, samtidig som en puls akti­veres med 1–2 sekun­ders mellomrom. Rett etter behand­ling vil huden bli litt rød, men dette forsvinner innen kort tid.

Det er viktig å unngå sterkt sollys og sola­rium de nærmeste dagene etter behand­ling. Bruk høy solfaktor som beskytter mot UVA og UVB stråler. Voks ikke behandlet område, benytt heller barbe­ring. Gi beskjed til behandler om even­tu­elle sykdommer og / medi­sin­bruk.

Kontra­in­di­ka­sjoner:

  • Har du diabetes, psoriasis, eksem, derma­titt eller annen sykdom bør du kontakte en lege før behand­ling for rådgiv­ning
  • Tar du medi­siner som gir økt lyssen­si­ti­vitet anbe­faler vi at du ikke gjen­nomgår behand­ling
  • Ingen behand­ling på mørke lever­flekker eller tato­vert hud
  • Vi behandler ikke gravide
BESTILL BEHANDLING ELLER GRATIS KONSULTASJON

Bestill time eller konsultasjon

Klinikk: Grüner­løkka
Klinikk: Major­stuen
Klinikk: Sentrum
Eller ring 22 46 88 50