Du har sikkert hørt om disse nålene som føres over huden. Det høres skrek­kelig ut, eller hva? Det er fornuftig å sette seg bedre inn i slike teknikker før du stoler på lovord om resul­tater. Jeg har brukt god tid på å samle fakta for deg, for tro meg det er mye feil infor­ma­sjon der ute… Jeg snakker på vegne av huden og dens helse og det er dette du bør vite:

treatments_2_010Kan micro­ne­ed­ling virkelig ha effekt på alt fra aknearr, til linjer og rynker? Selv på brann­skadet hud hevdes det å ha god effekt. Kan nålene fornye huden såpass?

Hva er microneedling?

Det er en prose­dyre hvor en hudte­ra­peut eller kosme­tisk syke­pleier bruker en spesial­de­signet penn som fungerer som et stempel hvor små nåler føres over huden. I klinikk utføres behand­lingen av behand­lere som har fått god opplæ­ring i nållengde i forhold til hudtype, hvordan nålene skal beveges over huden og ikke minst hygienen som er viktig i en slik behand­ling.  Behand­lingen har eksis­tert siden 90 tallet, men er nå videre­ut­viklet og har blitt popu­lært hos både hudte­ra­peuter, kosme­tiske syke­pleiere og leger. Mange aggres­sive behand­linger ser vi nå blir erstattet med micro­ne­ed­ling. Vi vil se mye av dette i frem­tiden.  En studie fra 2009 viser at mer enn av (80% opplevde resul­ta­tene som svært gode på en tipunkts skala. Ingen opplevde bivirk­ninger. Les mer her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840919/

Når disse ultra­tynne nålene av medi­sinsk stål føres over huden lages  små kanaler og en kontrol­lert skade i huden. Småska­dene gir huden beskjed om å repa­rere huden i området som er behandlet og dette setter i gang colla­gen­pro­duk­sjonen. Mer collagen i et område gir en fastere hud med mindre linjer.

De små kana­lene i huden gir en bedre pene­tra­sjon av virke­stoffer i produkter påført umid­del­bart etter. Etter behand­lingen anbe­fales gode, målrettet produkter som vil trekke godt ned i huden og gi maksimal effekt.

Hvordan utføres en slik behandling?tpp_3692

Det finnes forskjel­lige apparater/utstyr, men i prin­sippet beveges nåler over huden i alle retninger, hori­son­talt, verti­kalt og diago­nalt. Med stabil hånd. Før dette rensens hud grundig og etter behand­lingen legges det på et serum og/ en maske som roer og fukter huden. Noen tilfører også serum under selve rulle­pro­sessen. Det legges en bedø­vende salve før behand­lingen starter når det jobber i dybden.  Hvilken lengde på nålene som er mest effektiv til forskjel­lige hudpro­blemer vet den spesial­trente behand­leren du oppsøker. Det er viktig å følge anbe­falt lengde for ikke å skade huden. Det jeg imid­lertid kan fastslå er at du trenger 4–6 behand­linger for å få en virkelig effekt på linjer og akne.

Hva har microneedling effekt på?

Alle problemer som ikke kan hjelpes med over­fla­te­pe­elinger ser ofte resul­tater av micro­ne­ed­ling. Aknearr har behov for en forny­else i dybden og en økt colla­gen­pro­duk­sjon for å få best mulig resultat. Når det kommer til hudald­ring vil micro-need­ling være supert å kombi­nere med andre hudte­ra­peu­tiske behand­linger. Her vil vi også ha en økning i colla­gen­pro­duk­sjonen og en best mulig pene­tra­sjon av de aktive anti-age ingre­di­en­sene vi bruker. En økt colla­gen­pro­duk­sjonen og repa­re­ring av hudskade vil ha effekt på de fleste hudpro­blemer. Vi har til og med sett fine resul­tater på brann­skader, som blir mer elas­tiske og mykere.

treatments_2_007Kan alle bruke microneedling?

Det er en aktiv behand­ling. Personer med veldig sensitiv hud eller de som lett får sår i huden bør nok holde seg unna. De som har rosacea, eksem eller betent akne bør også være forsik­tige. Noen rulle­sys­temer har egen programmer og egne nållengder til slik hud, men dette bør du under­søke før du starter. Det er noen kontra­in­di­ka­sjoner mht til medi­sin­bruk eller nedsatt sårhe­ling. En erfaren tera­peut vil vite alt dette.

OBS!

  • Det er ekstremt viktig med hygiene under slike behand­linger!  Klinikken bør bruke engangs­ut­styr som kastes etter hver behand­ling, samtidig som håndtak og apparat steri­li­seres.
  • Sørg for at du bruker produkter du blir anbe­falt etter behand­lingen. Dine ordi­nære produkter kan inne­holde ingre­di­enser som vil bli for aktive når de trekker så raskt inn i huden. Aroma­tiske essenser er et eksempel på ingre­diens som har god effekt normalt, men kan bli for aktivt i kombi­na­sjon med micro­ne­ed­ling. Det er viktig at du bruker produkter som kan kombi­neres med behand­lingen og som samtidig vil gi en økt effekt grunnet kana­lene i huden.

Oslo Hudpleieklinikk har god erfaring med microneedling

tpp_3695Oslo Hudpleie­kli­nikk har tera­peuter som trenes inten­sivt og regel­messig i alle disse behand­lin­gene. Vi tilbyr flere vari­anter micro­ne­ed­ling, fra de effek­tive behand­lin­gene som gir endring i dybden og til de litt mildere behand­lin­gene som gir gene­relt bedre hudhelse. En fantas­tisk glød er uansett resultat av slik behand­ling. Er du nysgjerrig, men litt skep­tisk, anbe­faler vi at du tester en Comcit behand­ling i første omgang. Her kjøles huden ned før behand­ling, for å redu­sere irri­ta­sjon og even­tuell blød­ning. Nållengden er snill og tilpasset ditt ønske og din hudtype. Det hele avsluttes med oksy­gen­be­hand­lingen som er kjent for å gi en fantas­tisk glød. Denne behand­lingen kan du ta dagen før en fest og den er en fin intro­duk­sjon til videre behand­linger med micro­ne­ed­ling.

Husk at alt som har såpass effekt på huden bør utføres av behandler med god utdan­nelse og trening på dette området.  Dette er ikke behand­linger du gjør selv eller kjøper på salg. Erfarne tera­peuter gir deg supre resul­tater, helt fri for skade. Spør oss gjerne om mer infor­ma­sjon!

MVH Anki/ Oslo Hudpleie­kli­nikk
Anki

BESTILL TIME HER