Føttene våre er en del av kroppen som lett kan bli utsatt for problemer som kan gi alt fra mildt ubehag til store smerter. Vanlige plager er gjerne fotvorter, sopp, hard hud og torner. Mange opplever også problemer som kan føre til beve­gel­ses­hem­ming og defor­ma­sjoner.

Det er viktig å gripe tak i proble­mene så raskt som mulig. En fotte­ra­peut vil kunne gi veiled­ning og behand­ling for å stanse eller redu­sere plager.

Fotte­ra­peuter er auto­ri­sert helse­per­so­nell. En av de viktigste oppga­vene til en fotte­ra­peut er å kart­legge årsaken til proble­mene. Det er da lettere å finne riktig behand­ling.

En fotte­ra­peut kan hjelpe deg hvis du har:

  • Nedgrodd negl
  • Hard hud
  • Torner
  • Fotvorter
  • Sopp i hud og negl
  • Diabetes
  • Fotsvette
  • Psoriasis
  • Sirku­la­sjons­for­styr­relser
  • Muskel- og skjelettlidelser/-smerter

For å unngå skader og problemer får du gode råd om stell av føttene.

Avlastning

Belast­ning på utsatte punkter på føttene kan være smerte­fullt og skader kan oppstå. Vi tilpasser da avlast­nings­hjelp. Dette lager vi av hudvennlig mate­riale. Vi tilpasser det spesielt for deg, slik at du unngår forver­ring av problemet ditt. Vi behandler så problemet, og med avlast­ning unngår du at det oppstår igjen.

Våre fotte­ra­peuter er auto­ri­serte som gir deg gode råd om stell av føtter.

Negler

Nedgrodde negler er svært smerte­fullt og det kan også oppstå beten­nelser. Fotte­ra­peuten utfører riktig negle­klipp og fjerner døde hudrester i negle­falsen. Dette vil gi deg en helt ny opple­velse av foten. Det kan i noen tilfeller være nødvendig med korri­ge­ring av neglen med bøyle eller spange. Neglen vil da vokse ut på en korrekt måte, og trykket som har vært forår­saket av den nedgrodde neglen, forsvinner. Dette er en enkel behand­ling og er ikke forbundet med smerte. Forskjel­lige tilstander gir tykke negler. Vi sliper ned tykke negler meka­nisk.

Diabetikere & fotterapi

For diabe­ti­keren er regel­messig besøk hos fotte­ra­peut viktig. Et gnagsår eller en feil­klipt negl kan føre til problemer. Grunnet nedsatt blod­sir­ku­la­sjon kan diabe­ti­keren få infek­sjoner. Det viktigste arbeidet en fotte­ra­peut gjør er å komme i forkant av even­tu­elle problemer og fortelle deg hva du skal gjøre for å unngå smerter i foten. Våre auto­ri­serte fotte­ra­peuter er spesial­ut­dannet for å kunne hjelpe deg med dette.

Bestill time eller konsultasjon

Klinikk: Grüner­løkka
Klinikk: Major­stuen
Klinikk: Sentrum
Eller ring 22 46 88 50
BESTILL BEHANDLING