En filler er en labo­ra­to­rie­frem­stilt, lege­mid­del­klas­si­fi­sert gele som inji­seres i hudens dypere lag for å erstatte volumtap eller korri­gere ujevn­heter. De fleste filler­merker inne­holder hyaluron­syre, et stoff som alle­rede finnes i kroppen. Hyaluron­syre trekker til seg og binder fuktighet i huden. Kun små mengder skal til for å oppnå en gene­rell foryn­gende effekt. Type filler velges ut fra område som behandles og ønsket effekt. Hvor dypt de inji­seres avhenger også av område og behand­ling. Det skal inji­seres av lege eller spesial­ut­dannet syke­pleier, med spesial­ut­dan­nelse og erfa­ring innen kosme­tiske injek­sjons­be­hand­linger.

treatments_1_-2

Fillers har lenge vært forbundet med store lepper og høye kinnben, en noe unaturlig look. Mange er livredd denne effekten og tør ikke tenke på å utsette seg for dette. Nå er det likevel slik at det er enormt mange mennesker som få satt fillers. Grunnen til at du ikke kan se det er jo at de har fått utført dette riktig, av rett perso­nell, i rett område og med rett filler i riktig dybde. Blir dette utført riktig skal ikke noen kunne se at du har gjort noe og hvor, men bare at du ser gene­relt freshere ut.

treatments_1_-13
Trenden har utviklet seg. Før dreide de seg om å fylle opp lepper og linjen mellom nese og hake (nasio­la­biale linjene). Nå ser vi at fillers som f.eks.  Skin­booster er mer popu­lært. Her får du en flott hudfor­yn­gende fukt­be­hand­ling som gir en gene­rell forny­else til hele ansiktet.  Her regu­leres fukt­ba­lansen i huden og resul­tatet ser veldig naturlig ut, som om du har sovet en veldig god natt (eller flere).

Hva brukes fillers til?

  • Fyller ut og minsker rynker og linjer i ansiktet.
  • Forsterker konturer i ansiktet som er visket litt ut eller aldri har vært tyde­lige, som hake, kinnben, kjeve eller lepper.
  • Glatter ujevn­heter som arr og groper i ansiktet.
  • Skaper symmetri i ansiktet.
  • Gjen­opp­retter volumtap i utvalgte deler av ansiktet
BESTILL GAVEKORT

En filler erstatter ikke et kirurgisk inngrep.

Et ansikts­løft er en lang­varig endring, mens en fillers effekt avtar, avhengig av hvilken filler du har brukt og hvor i ansiktet den er satt. Dette er mer midler­tidig. En touch-up etter 6–9 måneder, og etter hvert årlig, er vanlig.
De mest kjente fillers på markedet er: Restylane, Juvederm og Radiesse.

treatments_1_-11

Hvor bruker man fillers?

Fillers kan brukes der det er behov, men mest vanlig er det å bruke de på hals, ansikt, bryst og hender.

Bivirkninger:

I likhet med alle tilsva­rende behand­linger regist­reres bivirk­ninger, men det rappor­teres om så få kompli­ka­sjoner at behand­lingen regnes som trygg, hos kvali­fi­sert perso­nell. Ømhet og hevelse like etter behand­ling er vanlig. Blåmerker kan fore­komme.  Den vanligste bivirk­ningen, selv om den er sjelden, er klum­pete resultat. Dette skyldes dårlig plas­se­ring av produkt. Er du aller­gisk bør du likevel alltid konsul­tere lege før du begir deg ut på slik behand­ling.

treatments_1_-15

Gå til en ekspert!

Oslo Hudpleie­kli­nikk har et profe­sjo­nelt team av injek­sjons­te­ra­peuter, med lang erfa­ring og mange gode resul­tater å vise til. Spør oss gjerne om råd!

BESTILL TIME