Marine Enzyme Foaming Cleanser web

cuvget logo web

Etter­følger av den velkjente produkts­e­rien Skin Science

Verdensnyhet med publisert klinisk studie

ČUVGET Collagen Boos­ting Serum

ČUVGET – er laget på bakgrunn av bane­bry­tende, veldo­ku­men­tert forsk­ning. Et over­le­gent hudpleie­pro­dukt med fantas­tiske resul­tater.

Nordens urbe­folk­ning har i tusenvis av år måttet kjempe seg gjennom lange og kalde vintre. I tråd med deres kunn­skap om beskyt­telse og over­le­velse er ČUVGET basert på ingre­di­enser fra natur­lige bære­kraf­tige kilder. En av disse ingre­di­en­sene er ekstrakt av arktisk lakse­rogn som er doku­men­tert å ha svært guns­tige virk­ninger på hudens struktur.

Publi­serte kliniske studier viser at bare fire ukers påfø­ring av serumet resul­terer i en tydelig reduk­sjon av linjer og rynker. Studien rappor­terte også en i jevnhet i huden og mer glød. Disse resul­ta­tene er til sammen­lig­ning langt bedre enn bevist effekt av Vitamin A syre.

ČUVGET Collagen Boos­ting Serum absor­berer raskt inn i huden og begynner umid­del­bart å:

 • REDUSERER FINE LINJER OG RYNKER MED 32%*
  Produ­serer mer elas­tiske fibre og kollagen, huden vil føles oppstrammet og fyldig med mindre linjer.
 • BALANSERER OG REDUSERER PIGMENTERING MED 18%*
  Gir en jevnere pigmen­te­ring i huden, skygger og mørke­om­råder vil lysne og huden ser klarere ut.
 • ØKER FUKTIGHETEN I HUDEN MED 17%*
  Øker hudens fuktighet og nøytra­li­serer frie radi­kaler, huden ser og kjennes sunnere ut og blir beskyttet fra skade­lige omgi­velser.

Etter fire ukers bruk vil du merke bety­delig forskjell .

*klinisk studie

Det arktiske klimaet er et av verdens mest utsatte områder.
Gjennom tusener av år har natCUVGET 1weburen tilpasset seg det hard­føre klimaet og utstyrt seg med ekstreme over­le­vel­ses­me­ka­nismer. Dette har inspi­rert fors­kere ved Univer­si­tetet i Tromsø til å iden­ti­fi­sere, kata­lo­gi­sere og forske på nytte­ver­dien av den arktiske natu­rens mest effek­tive ekstrakter.

Forsk­ningen har i noen tilfeller tatt utgangs­punkt i enkle hypo­teser og såkalte kjer­ringråd. Den arktiske urbe­folk­ningen, samene, har i hundrevis av år benyttet seg av «natu­rens apotek» for å lege plager. Nå forenes to verdener gjennom lanse­ringen av et helt unike hudpleie­pro­dukter under navnet ČUVGET. Navnet har sin opprin­nelse i det samiske språk og betyr «opplys­ning», men brukes som begrep for å beskrive oppda­gelsen av natu­rens hemme­lig­heter.

 

ČUVGET er basert på natur­lige ekstrakter som viten­ska­pelig doku­men­teres å ha bedre effekt på huden enn tilsva­rende produkter innen hudpleie.
ČUVGET leverer doku­men­terte resul­tater, og den viten­ska­pe­lige forank­ringen bekreftes av flere kjente medi­sinske person­lig­heter fra både inn- og utland. Dette har også skapt en inter­na­sjonal oppmerk­somhet som bekrefter at ČUVGET anses som en av hudpleie­ver­de­nens mest spen­nende nye merker.

ČUVGET består av to produkter som gjennom mange års forsk­ning kan bevise eksep­sjo­nelle resul­tater på huden. Dette under­strekes gjennom svært mange strå­lende fornøyde kunder fra hele verden.

ČUVGET Collagen Boos­ting Serum er et produkt som består av en næringsrik cock­tail hentet ut fra lakse­rogn. Dette ekstraktet inne­holder marine fett­syrer, viktige vita­miner og mine­raler og potente peptider.

Resultatene er udiskutable og unike etter bare en måneds bruk:

 • Redu­serer rynker og linjer med 32%
 • Redu­serer og balan­serer pigmen­te­ring med 18%
 • Øker fuktighet med 17%