Botox er en effektiv og sikker behand­ling mot rynker. Oslo Hudpleie­kli­nikk har mange års erfa­ring med denne behand­lingen ved alle våre klinikker.

HVA ER BOTOX

Botox er en resept­be­lagt medisin som blir inji­sert i musk­lene og blok­kere nerve­im­pulser. Dette redu­serer muskel akti­vitet som forår­saker linjer. Behand­lingen brukes til å forbedre utse­endet av mode­rate til dypere fine linjer og andre små muskler. Botox admi­ni­streres av helse­per­so­nell som en enkel, ikke-kirur­gisk behand­ling hos personer fra 18 til 65 år. Behand­lingen virker for en kort periode (midler­tidig).

HVORFOR

Botox er en effektiv behand­lings­form av rynker og små muskler. Områder som behandles er moderat til dype linjer mellom bryn, heving av bryn, ukon­trol­lert blun­king, late øyne og linjer som oppstår ved øynene. Behand­lingen brukes i tillegg for å hindre svette og har også positiv effekt på migrene. Botox vil også fjerne tann­gnis­ning, tann­kjøtt­smil og røyke­linjer.

HVORDAN

Behand­lingen utføres ved at en liten mengde fortynnet botu­li­num­toksin blir inji­sert som mulig­gjør kontrol­lert svek­kelse av muskler.
Botoxen begynner å virke 2–4 dager etter behand­lingen og det tar 1–2 uker før man oppnår full effekt.
Det er gunstig å bruke musk­lene som er behandlet så mye som mulig den første dagen etter behand­ling. Men ikke gni eller masser det behand­lede området, da dette kan medføre at Botox sprer seg til nærlig­gende muskler, og kan inak­ti­veres for en tid. Etter behand­lingen bør man ta det med ro, men det går ikke utover tilstanden til å kjøre bil eller lignende. Gravide og ammende skal ikke behandles med botox.

Det er hittil ikke rappor­tert om varige bivirk­ninger. en lett ømhet eller et lite blåmerke på innstikk­stedet. Noen kan få forbi­gå­ende hode­pine et par dager etter behand­lingen.

HVOR LENGE

Ved behand­ling av botox vil det alltid være indi­vi­du­elle tilpas­singer av hvor mange injek­sjo­nene som settes.

Varig­heten er indi­vi­duell, men i gjen­nom­snitt varer effekten 3–5 måneder etter første behand­ling. For å optimal effekt, vedli­ke­holdes behand­lingen 2–3 ganger pr år.
Vi benytter oss av markeds­le­deren Azzalure fra Galderma og Botox fra Allergan.
Behand­lingen tar ca 15 minutter.

BESTILL BEHANDLING ELLER GRATIS KONSULTASJON

Bestill time eller konsultasjon

Klinikk: Grüner­løkka
Klinikk: Major­stuen
Klinikk: Sentrum
Eller ring 22 46 88 50