About adminohk

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far adminohk has created 56 blog entries.

Beyond Wishes

Beyond Wishes er en ny kost­til­skudds­serie, spesial­til­passet for kvin­ners hud og helse. Serien er unik i sitt slag og et godt supple­ment til tradi­sjo­nell hudpleie.Ved å kombi­nere din daglige hudpleie med Beyond Wishes får du bedre resul­tater enn du ville oppnådd med hudpleie­pro­dukter alene. Huden blir tilført nøyaktig de nærings­stof­fene den trenger for å få ny spenst og glød. Hudald­ring kan dermed motvirkes innenfra også.   Multi­Mi­ne­rals Antio­xi­dant + Komplett og balan­sert kost­til­skudd med essen­si­elle vita­miner, mine­raler og et mang­fold av anti­ok­si­danter som gir økt energi og velvære samt fremmer hudens og helsens sunnhet. Basis­til­skudd.   Omega Woman Skin + Unik sammen­set­ning av fett­syrer spesielt tilpasset kvin­ners behov: pleie av hud, slim­hinner og hormon-systemet. Basis­til­skudd.   Smooth Skin + Nøye utvalgte plante­næ­rings-stoffer, vita­miner, mine­raler og marint ekstrakt spesielt utvalgt for den modne kvinne. Bevarer et sunt utse­ende og fore­bygger for tidlig hudald­ring.   Pro Tan + Inne­holder bl.a et bredt spekter av natur­lige karo­te­no­ider som styrker huden før, under og etter soling og beskytter dermed huden mot solskader. Tilfører huden fuktighet som bevarer hudens elas­ti­sitet.   Cellutox Plante­kom­pleks som gir en mildt utren­sende og vann­dri­vende effekt. Gir mykere, renere og fastere hud og et gene­relt godt velvære. Kan brukes som en igang­setter for vekt­kon­troll som både strammer opp og gir ny energi.   Spot­less Skin + Plante­kom­pleks, vita­miner, sink og omega 7 for uren hud og problemhud. Korri­gerer even­tu­elle ubalanser som kan forår­sake hudpro­blemer.   Beyond Wishes selges i sentrum. {load­po­sition btnad­ve­linger}   Eller {load­po­sition btnnett­bu­tikk} […]

Restylane

Hemme­lig­heten bak en vakker hud er en god fukt­ba­lanse kombi­nert med et friskt og beskyt­tende ytre hudlag. Restylane® skin­care kombi­nerer disse to egen­ska­pene i en inno­vativ krem­serie som tilbyr god og velgjø­rende hudpleie.    Mens de opprin­ne­lige behand­lin­gene med Restylane tilbyr volum, defi­ni­sjon og gjen­fuk­ting innenfra, gir produk­tene fra Restylane skin­care huden beskyt­telse, gjen­fuk­ting og næring utenfra. Restylane skin­care er skånsom mot hudens natur­lige struktur og oppbyg­ging. Gjennom NASHA™ tekno­lo­gien bidrar kremene til å gjen­fukte og jevne ut små linjer, bevare hudens fuktighet og gi den glød. Restylane skin­care består av ni forskjel­lige hudpleie­pro­dukter: • Facial Cleanser• Day Cream• Day Cream SPF 15• White­ning Day Cream• Night Cream• Night Serum• Eye Serum• Recover Cream• Hand Cream   Til Restylane sine nett­sider   {load­po­sition btnad­ve­linger} […]

Gehwol

Gehwol har i generasjoner vært ensbetydende med alle slags fot- og benproblemer, og velgjørende naturlig pleie. De dekker hele spekteret av moderne for- og benpleieprodukter for alle typer problemer.   Gehwol har preparater som: forebygger og fjerner fotlukt virker regulerende på svette føtter styrker huden hjelper til å holde føttene varme og stimulerer blodsirkulasjonen. beskytter [...]

Matis

Matis er en komplett plantebasert serie med nydelige og effektive hud- og kroppspleieprodukter av aller høyeste kvalitet. Matis skiller seg fra andre serier ved at de velger alt det beste fra naturen, både planteekstrakter, planteoljer, aromaterapi, alger og vitaminer. I tillegg er produktene basert på avansert planteteknologi, som i korthet innebærer at plantestoffer bearbeides med [...]

Decleor

Kvalitetsserien Decléor skiller seg fra alle serier på markedet ved å bruke uvanlig høye konsentrasjoner aktive planteingredienser og aromatiske planteessenser. De unike planteessensene er i motsetning til de fleste ingredienser i stand til å trenge ned i huden og balansere i dybden. Dette er årsaken til at Decléor er kjent for å gi raske, synlige [...]

Duve Medica

Duvé Medica er et hudprogram som fokuserer på og forbedrer blant annet: solskadet hud fine linjer tørrhet store porer kviser/fet hud hos voksne pigmentflekker   Vitamin A er essensiell i Duvé Medica sine produkter. Vitamin A er det virkestoffet som er best dokumentert innen hudpleie. Forutsetningene for at stoffer skal kunne gi ønsket effekt i [...]

Čuvget

Etter­følger av den velkjente produkts­e­rien Skin Science Verdens­nyhet med publi­sert klinisk studie ČUVGET Collagen Boos­ting Serum ČUVGET – er laget på bakgrunn av bane­bry­tende, veldo­ku­men­tert forsk­ning. Et over­le­gent hudpleie­pro­dukt med fantas­tiske resul­tater. Nordens urbe­folk­ning har i tusenvis av år måttet kjempe seg gjennom lange og kalde vintre. I tråd med deres kunn­skap om beskyt­telse og over­le­velse er ČUVGET basert på ingre­di­enser fra natur­lige bære­kraf­tige kilder. En av disse ingre­di­en­sene er ekstrakt av arktisk lakse­rogn som er doku­men­tert å ha svært guns­tige virk­ninger på hudens struktur. Publi­serte kliniske studier viser at bare fire ukers påfø­ring av serumet resul­terer i en tydelig reduk­sjon av linjer og rynker. Studien rappor­terte også en i jevnhet i huden og mer glød. Disse resul­ta­tene er til sammen­lig­ning langt bedre enn bevist effekt av Vitamin A syre. ČUVGET Collagen Boos­ting Serum absor­berer raskt inn i huden og begynner umid­del­bart å: REDUSERER FINE LINJER OG RYNKER MED 32%* Produ­serer mer elas­tiske fibre og kollagen, huden vil føles oppstrammet og fyldig med mindre linjer. BALANSERER OG REDUSERER PIGMENTERING MED 18%* Gir en jevnere pigmen­te­ring i huden, skygger og mørke­om­råder vil lysne og huden ser klarere ut. ØKER FUKTIGHETEN I HUDEN MED 17%* Øker hudens fuktighet og nøytra­li­serer frie radi­kaler, huden ser og kjennes sunnere ut og blir beskyttet fra skade­lige omgi­velser. Etter fire ukers bruk vil du merke bety­delig forskjell . *klinisk studie Det arktiske klimaet er et av verdens mest utsatte områder. Gjennom tusener av år har naturen tilpasset seg det hard­føre klimaet og utstyrt seg med ekstreme over­le­vel­ses­me­ka­nismer. Dette har inspi­rert fors­kere ved Univer­si­tetet i Tromsø til å iden­ti­fi­sere, kata­lo­gi­sere og forske på nytte­ver­dien av den arktiske natu­rens mest effek­tive ekstrakter. Forsk­ningen har i noen tilfeller tatt utgangs­punkt i enkle hypo­teser og såkalte kjer­ringråd. Den arktiske urbe­folk­ningen, samene, har i hundrevis av år benyttet seg av «natu­rens apotek» for å lege plager. Nå forenes to verdener gjennom lanse­ringen av et helt unike hudpleie­pro­dukter under navnet ČUVGET. Navnet har sin opprin­nelse i det samiske språk og betyr «opplys­ning», men brukes som begrep for å beskrive oppda­gelsen av natu­rens hemme­lig­heter.   ČUVGET er basert på natur­lige ekstrakter som viten­ska­pelig doku­men­teres å ha bedre effekt på huden enn tilsva­rende produkter innen hudpleie. ČUVGET leverer doku­men­terte resul­tater, og den viten­ska­pe­lige forank­ringen bekreftes av flere kjente medi­sinske person­lig­heter fra både inn- og utland. Dette har også skapt en inter­na­sjonal oppmerk­somhet som bekrefter at ČUVGET anses som en av hudpleie­ver­de­nens mest spen­nende nye merker. ČUVGET består av to produkter som gjennom mange års forsk­ning kan bevise eksep­sjo­nelle resul­tater på huden. Dette under­strekes gjennom svært mange strå­lende fornøyde kunder fra hele verden. ČUVGET Collagen Boos­ting Serum er et produkt som består av en næringsrik cock­tail hentet ut fra lakse­rogn. Dette ekstraktet inne­holder marine fett­syrer, viktige vita­miner og mine­raler og potente peptider. Resul­ta­tene er udis­ku­table og unike etter bare en måneds bruk: Redu­serer rynker og linjer med 32% Redu­serer og balan­serer pigmen­te­ring med 18% Øker fuktighet med 17% […]

Dermalogica

Derma­lo­gica er et av de aller mest respek­terte merker blant profe­sjo­nelle hudte­ra­peuter – en enestå­ende serie med hudpleie­pro­dukter som brukes og anbe­fales av mange av verdens ledende salonger, spa og lege­sentre. Derma­lo­gica er utviklet og produ­sert av The Inter­na­tional Dermal Insti­tute.   Følgende ingre­di­enser kan finnes i andre hudpleie­se­rier, men aldri i Dermalogica’s produkter:   • Ingen mine­ral­oljer Derma­lo­gica bruker kun lette, natur­lige vege­ta­bilske oljer i stedet for mine­ral­oljer som er et bipro­dukt av råolje. Mine­ral­olje etter­later en fet film på huden og er et dødt produkt som egentlig er totalt unyttig for huden.   • Ikke lanolin Derma­lo­gica bruker i stedet aroma­tiske, essen­si­elle plante­oljer og silke­pro­teiner som fuktig­hets­gi­vende elementer. Lanolin kommer fra saueull og kan forår­sake aller­gier og kome­doner.   • Ingen kuns­tige farge­stoffer Derma­lo­gica bruker aldri kuns­tige farge­stoffer som kan irri­tere huden og forår­sake utbrudd. Utse­ende på Dermalogica’s produkter avgjøres av de natur­lige ingre­di­en­sene produktet er sammen­satt av. Selv Treat­ment Foun­da­tion-kremene er farget av natur­lige mine­ral­pig­menter.   • Ingen kuns­tige duft­stoffer De kuns­tige duft­stof­fene og parfy­mene mange produ­senter tilsetter sine produkter for å forbedre eller maskere lukter, kan forår­sake aller­giske reak­sjoner og hudsen­sitit­vitet. Hvert av Dermalogica’s produkter har sin unike duft som avgjøres kun av urte­eks­trak­tene og de aroma­tiske plante­ol­jene i produk­tene.   • Ingen S.D. Alcohol Spesielt Dena­tu­rert Alkohol brukes i mange produkter for å kunstig tørre ut hudover­flaten. Dermed fjernes hudens meget nødven­dige natur­lige fuktighet og dette kan føre til uttør­ring. For å kontrol­lere for høyt olje­inn­hold i huden bruker Derma­lo­gica i stedet natur­lige astrin­ge­rende plante­eks­trakter og fett­ab­sor­be­rende leire.   • Ikke kome­don­frem­kal­lende Mange produkter inne­holder komedon-frem­kal­lende ingre­di­enser, som forår­saker utbrudd og acne. Derma­lo­gica er spesielt utviklet for å være ikke-kome­don­frem­kal­lende, og er særlig egnet for hud som lett rammes av akne. Derfor er også Derma­lo­gica anbe­falt av leger og er i bruk i deres medi­sinske praksis.   • Foruren­singsfri pakninger Produkter som er pakket i krukker blir lett infi­sert av bakte­rier fra hender og miljøet rundt i løpet av ca tre ukers bruk. Derma­lo­gica pakker alle sine produkter i de mest hygie­niske pakninger som tuber, flasker med flip-top-korker og forpak­ninger, slik at man unngår direkte kontakt med innholdet under bruken.   {load­po­sition btnad­ve­linger} […]

Carita

Carita er en meget eksklusiv antiage hudpleie-, kroppspleie og solserie. Alle Carita-produkter motvirker aktivt hudaldring, samtidig som huden balanseres og pleies. Carita-produktene baserer seg på det mest avanserte av plantebaserte ingredienser, utviklet i et samarbeid mellom to av verdens ledende hudpleielaboratorier. Produktene inneholder en rekke effektive planteteknologiske komplekser som er unike for Carita. Carita tilbyr [...]

Elixir

Vi får besøk av hudpleieekspert fra Elixir: Fresh up huden din med Elixir mandelpeel! Rask hudforbedring med lite nedetid. Perfekt tidspunkt akkurat nå. Mandelsyrepeeling er et godt valg for de som tar en kjemisk peeling for første gang. Den virker antibakteriell, talghemmende og betennelsesdempende og virker derfor veldig bra på akne, hudormer, store porer og [...]