About adminohk

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far adminohk has created 56 blog entries.

Juvederm – renskrives!

Øyeblik­ke­lige og natur­lige resul­tater for inntil ett år med optimal behand­ling Juvederm er en injek­sjons­filler (inji­serbar ansikts-filler), som blir brukt av kosme­tiske, derma­to­lo­gisk og plas­tiske kirurger for å myke opp dype folder og redu­sere rynker i ansik­tene til pasi­enter. Stoffet er i stor grad hyaluron­syre, et stoff som normalt finnes i huden, muskler og sener i pattedyr. Godkjent i juni 2006 av US Food and Drug Admi­ni­stra­tion, er Juvederm fremste bruk fjerne naso­la­biale folder, eller «smile­rynker», bretter i huden som går fra hjør­nene av nesen til munn­vi­kene. Det er også brukt som en leppe­for­stør­relse middel, og for å fylle hule steder og arr på ansiktet. Imid­lertid er alle hyaluron­syre ansikts­fyll­stoff­pro­dukter even­tuelt absor­beres av kroppen, vanligvis i løpet av seks til ni måneder, slik at pasi­enten skal gjen­nomgå gjen­tatte injek­sjoner for å opprett­holde den yngre utse­ende. Juvederm er også brukt av leger til å plumpe leppene, som også mister fett og intern form med normal aldring. Juvederm er en trygg og påli­telig behand­lings­me­tode som gir deg større lepper på en naturlig måte. Synlig resultat opptill 18 måneder Varig­heten av en filler-behand­ling er normalt 6 -18 måneder, men dette varierer noe fra person til person, og det er også avhengig av hvilke områder i ansiktet som behandles og hvilket filler-produkt som anvendes i behand­lingen. Varig­heten til de beste fillerne som for eksempel Teosyal Ulti­mate kan øke opp mot 12–18 måneder etter 3 – 4 behand­linger med 6 – 9 måne­ders mellomrom. Det er avgjø­rende at en filler settes riktig av kompe­tente og erfarne behand­lere. Den vanligste feilen er at filleren settes for dypt i under­huden. For å opprette optimal effekt over tid er det ofte best å gjenta injek­sjo­nene før all effekt av den fore­gå­ende behand­lingen er forsvunnet. […]

Dette er våre behandlere på injeksjoner med botox og fillere

Våre kosme­tiske syke­pleiere og leger har lang erfa­ring med botox og fillere, enkelt­be­hand­linger og/eller kombi­na­sjons­be­hand­linger. Vi vekt­legger et helhetlig este­tisk blikk for det totale resul­tatet på kort og lang sikt. Alle injek­sjons­be­hand­lere oppda­terer seg i inn- og utland og har jevnlig work­shops og utveksler erfa­ring seg imellom. Vi jobber i team. Vi gjør en grundig og kost­nadsfri konsul­ta­sjon før injek­sjons­be­hand­lingen. Vi følger nøye opp. En eller flere av behand­lerne er alltid tilstede i en av klinik­kene. Alle medi­sinske behand­lere arbeider med, eller har erfa­ring fra andre behand­linger som bl.a. V–soft lift, botox til medi­sinsk bruk, kirurgi, laser, IPL og andre lysbe­hand­linger, hudpro­grammer og hudte­rapi. Vi benytter botox, restylane, juvederm og stylage i våre behand­linger.   Turid Hulbak­li­en­Kos­me­tisk syke­pleier Vidar Sten­seth Lege Micaela van Aller­Kos­me­tisk syke­pleier Renata Norton­Kos­me­tisk syke­pleier Joel Touma­Lege Iren Grøn­ne­rud­Kos­me­tisk Syke­pleier Astri Logan Tide­mann­Kos­me­tisk syke­pleier Marie Stane­s­Kos­me­tisk syke­pleier   […]

Microblading av øyebryn

Den nyeste teknikken innen Perm­a­nent Makeup er Micro­bla­ding av bryn. Dette er for deg som ønsker tyde­li­gere bryn samtidig som de ikke skal være for ”skarpe”. Micro­bla­ding korri­gerer og justerer  brynene slik du vil ha det. Oslo Hudpleie­kli­nikk har serti­fi­serte og dyktige senior­be­hand­lere og make-up artister som utfører micro­pig­men­te­ringen. Våre behand­lere er utdannet av Master­tra­iner Grethe Norvoll hos Nor Liner, Norges ypperste kompe­tanse på teknikken. Micro­bla­ding er en semi-perm­a­nent make-up, der manuell teknikk med tynn penn påfører og konstru­erer naturlig utse­ende hårstrå. Huden pigmen­teres med en nåle­blad­modul kun i øvre hudlag og med en naturlig tilpasset farge for hver enkelt kunde. Vi tegner alltid nøye opp og kommer til enighet med hver kunde om hva som er opti­malt. Metoden med micro­bal­ding av bryn defi­nerer brynenes fylde, form og struktur som om brynene visuelt var dine egne. Resul­tatet blir naturlig, kledelig og perfekt tilpasset din ansikts­form. Forventet varighet er ca et år, da pigmen­tene etter hvert naturlig kommer opp til over­flaten og forsvinner med døde hudceller. Dine natur­lige bryn står selv­føl­gelig tilbake.Microbladingen kan da gjen­taes. Vi kan gjerne sette deg opp til en kost­nadsfri konsul­ta­sjon om du ønsker veiledning/vurdering for micro­bla­ding av øyebryn. Vi fyller også inn ”hull” etter feks, pier­cing ved mang­lende hårvekst.Ta kontakt for ufor­plik­tende vurdering.Beregnet behand­lingstid for fulle bryn er 1,5–2 timer Bryn priser fra 4200–4800 ink. kontrollkorrigering/en gang påfyll Enkel korri­ge­ring uten hele bryn (f. eks. fylle inn hull) kr 1000–2000,- Refill etter 12 måneder pris 1500,- Refill etter 24 mnd pris 3500,- Vi vil etter hvert intro­du­sere flere teknikker innen Micro­bla­ding . […]

Velkommen til Oslo Hudpleieklinikk!

Oslo Hudpleie­kli­nikk ble etab­lert 1990 i Oslo med klinikker i sentrum, på Major­stua og Grüner­løkka og har fokus på este­tisk medi­sinsk hudpleie. Våre høyt kvali­fi­serte kosme­tiske syke­pleiere, leger og tera­peuter har solid erfa­ring og utdan­nelse innen sine spesial­felt og er konti­nu­erlig oppda­tert på hva som gjelder av teknikker og behand­lings­me­toder i inn og utland. Vi har gjennom mange år behandlet fornøyde kunder, både med hudpro­blemer og utford­ringer i forhold til sin hud – og i forhold til moderne og effek­tive ansikts­løft, injek­sjons­be­hand­linger og virk­somme, spesial­de­sig­nede hudpro­grammer. Hos oss får du behand­linger som: Este­tiske ansikts­løft med fillere, botox, juver­derm, restylane og V-Soft Lift. Medi­sinsk fotte­rapi Micro­ne­ed­ling med penn, derma­roller eller Comcit Hudfor­bed­rende behand­linger Fore­byg­gende og pleiende behand­linger Perm­a­nent hårfjer­ning, pigment og karbe­hand­linger med IPL laser Perm­a­nent make-up. Rådgi­ving I tillegg utfører vi hudanalyse/skinscanning for å gi deg en så perfekt tilpasset behand­ling som mulig. Oslo hudpleie­kli­nikk benytter kun verdens­kjente og aner­kjente produkter i våre behand­linger. Du er alltid hjer­telig velkommen til oss for en gratis konsul­ta­sjon – du kommer i trygge hender og vi lover å ta godt vare på deg! […]

Ansiktsbehandlinger

VI ER SPESIALISTER ANSIKTSBEHANDLINGER Vi skal leve med ansikts­huden vår synlig hele livet. De aller fleste av oss tenker det er viktig med en frisk og levende hud. Aldrings­tegn i huden er naturlig og noe vi ikke kommer bort fra. Alli­kevel er det slik at vi utsetter huden vår for ytre og indre faktorer. Dette kan skape hudtil­stander som gir ubalanse og for tidlig aldring. Oslo Hudpleie­kli­nikk er eksperter på ansikts­be­hand­linger. I 25 år har det vært vårt hoved­fokus og hjelpe deg til og få din beste hudtil­stand ut ifra din hudtype. Hos oss arbeider vi med behand­linger i klinikk der og da og/eller hjem­me­be­hand­lings­pro­gram. Ansikts­be­hand­ling i kombi­na­sjon med behand­ling på klinikk og hjem­me­pro­gram gir huden din en optimal hudfor­bed­ring som også fore­bygger skader på huden din – og for tidlig aldring av huden. Du kan  komme til oss og få en «boos­tende» hudpleie­be­hand­ling der og da , eller du kan komme for og få løst et hudpro­blem eller utført en hudfor­yn­gende behand­ling. Vi setter opp et hudpro­gram bare for din hud og ditt behov. Noen ganger er et eget hudpro­gram med oppføl­ging av ekspert i klinikk det som skal til for at huden din skal få det aller best. Våre hudpleie­eks­perter er profe­sjo­nelle og erfarne hudte­ra­peuter, syke­pleiere og leger. Dette er noen av de tilstander vi kan behandle: Tørr hud Fet hud Sensitiv hud’ Rosacea Uren hud Grove porer Tilstop­pede porer Acne Arr Ujevn og ru hud For tidlig aldring Aldrings­tegn Rynker Tap av volum Slapp/løs  hud Karspreng­ninger Pigment­skader Brune flekker Uønsket hårvekst Stil­kvorter Fjer­ning av Milier   Dette er våre behand­lings­tek­nikker: Dyprens Kjemisk peel Urte­peel Filler­be­hand­linger Botox V soft lift med tråder Micro­derma­brasio Ultralyd Skin­scraper Spesial­masker Radio­fre­kvens Micro­ne­ed­ling Strøm­be­hand­ling Høyfre­kvent strøm Lift­be­hand­ling Desin­cru­sta­sjon Iontop­horese IPL Intensiv puls lys Diat­hermi Elekt­ro­lyse Vi utfører også Signa­tur­be­hand­linger fra: Elixir Elisa­beth Arden Pro Green Peel Carita Decleor Matis […]

Microneedling – comkit

Dette er det siste innen micro­ne­ed­ling – kun hos Oslo hudpleie­kli­nikk! Prøv vår nye COMCIT™ behand­ling fra Crystal Clear: Cryo Oxygen Microchann­el­ling Collagen Induk­sjon Therapy Cryo Oxygen Microchann­el­ling Kollagen Induk­sjon Therapy (COMCIT™) er en inno­vativ hudfor­ny­else­be­hand­ling. Gjennom å behandle de ytre lag av huden i en unik fire­delt behand­ling, når vi ned til de dypeste nivåene av epidermis. Vi får virkelig behandlet hudens helse, elas­ti­sitet og fasthet. Metoden kombi­nerer Oxygen, Micro­ne­ed­ling og infu­sjons­serum, noe som fremmer ny kolla­gen­pro­duk­sjon på celle­nivå. Resul­tatet er reduk­sjon av linjer og rynker, forbed­ring av hudteks­turen og fornying av hudens elas­ti­sitet og fasthet. Behand­lingen er smertefri, du kan gå rett tilbake til din hverdag og resul­ta­tene er synlig alle­rede etter første behand­ling! COMCIT™ er sammen­satt av fire moduser som jobber samtidig: Cryo Oxygen – kald oksygen skyves dypt inn i huden for å stimu­lere og akti­vi­sere huden mens kjøle­fak­toren sikrer at behand­ling er smertefri Micro­ne­ed­ling – micro­ne­ed­ling rolleren skaper hundrevis av små mikro­sko­piske hull i huden og skaper kanaler for de aktive virke­stof­fene i serumet. Infu­sjons­se­rumet av aktive ingre­di­enser – som effek­tivt blir drevet inn i huden via de kana­lene som er opprettet av micro­ne­ed­ling rolleren. Infu­sions­se­rumet inne­holder vitamin C, hyaluron­syre og Phyto Cell Tec – Argan Stam Celle ekstrakt for å bekjempe hudens aldring der den begynner. Dette re-starter foryn­gelsen av huden Oksygen infu­sjon – puster nytt liv i aldrende hud En COMCIT™ behand­ling tar ca 60 min. Resul­ta­tene er umid­del­bare takket være den samti­dige virk­ningen av de fire gjen­opp­frisk­nings tekno­lo­giene. Huden frem­står glødende, har en jevnere tone og er mer hydrert. Resul­ta­tene blir bedre og bedre ettersom ny kolla­gen­pro­duk­sjonen er kick-startet rundt dag 14. For et maksi­malt resultat, er et forløp på seks behand­linger å anbe­fale, disse tas med fjorten dagers mellomrom. Lett rødhet i huden kan oppleves umid­del­bart etter behand­ling, men vil avta etter et par timer. Mellom behand­lin­gene, anbe­fales Crystal Clear sine spesielt utvalgte hjem­me­pleie produkter som inne­holder vitamin C, hyaluron­syre og DermCom, som er basert på Crocus chry­santhus pære ekstrakt. Dette stimu­lerer celle til celle-kommu­ni­ka­sjonen og har vist seg å repa­rere hudens fasthet og øke kollagen og elastin produk­sjon, og dermed bidra til å rever­sere aldrings­pro­sessen. COMCIT™ er ikke bare effektiv i behand­ling av ansikt, hals, utring­ning, og akne arr, men også på kroppen i reduk­sjon av strekk­merker og cellu­litter, som behand­ling for aldrende hender, samt en oppstram­mende behand­ling for over­armer, mage og lår. COMCIT™ er trygt å bruke på alle hudtyper og hudfarger. […]

Vipper og bryn

Farge og forming av bryn Bryn er øynenes ramme! Vi har lang erfaring i forming av bryn. Du kommer til en av våre hudpleiere som lager din personlige form på brynene, selvfølgelig sammen med deg. Hudpleieren forklarer og viser deg hvorfor brynene dine skal formes akkurat slik for deg og hvordan du kan vedlikeholde det [...]

Ansiktsbehandlinger

  Våre topp kvali­fi­serte tera­peuter vil gi deg den beste veiled­ning og skred­dersy et behand­lings­pro­gram for deg, basert på behand­ling i klinikk i kombi­na­sjon med et tilpasset hjem­me­pleie­pro­gram. Resul­tatet vil gi deg ren nytelse og velvære, med en hud andre vil beundre! Vi holder oss konti­nu­erlig oppda­tert innen våre fagom­råder, og vil derfor kunne tilby deg det beste innen de ulike behand­lin­gene og marke­dets beste kvali­tets­pro­dukter både i klinikk og til hjemme bruk.   {load­po­sition btnkon­sul­ta­sjon} […]

Hårfjerning voks

Håret dekkes med varm/kald voks og dras ut. Ved hyppig gjentagelse oppnår en jevnere vekstfaser, slik at huden er hårløs lenger. Hårene trenger etter hvert heller ikke mye lengde for å fjernes. Etter gjentatte ganger blir håret tynnere og lettere å trekke ut. Huden kan også behandles med veksthemmende virkestoffer , slik at hårets gjenvekst [...]

Kalo

Kalo har en rekke produkter som påvirker hårveksten. Dersom du er plaget med inngrodde hår, kan du benytte deg av en egen spray som hjelper hårene å komme til over­flaten, samtidig som den demper gjen­veksten. Kalo har også en rekke produkter for å redu­sere hårveksten etter hårfjer­ning, slik at det tar lengre tid for håret å gro tilbake. Samtidig blir hårene mykere og hårveksten redu­seres over tid. Finn din nærmeste klinikk […]